70 godina postojanja skole

Članci

На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. Гласник РС'' број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 166–169 Статута Музичке школе "Јосиф Маринковић" из Зрењанина, Ученички парламент Школе на седници одржаној 14.09.2015. године  једногласно је   донео

 

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К

О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ  "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ" У ЗРЕЊАНИНУ

                                                      

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пун назив организације ученика је:

Ученички  парламент средње музичке школе  "Јосиф Маринковић"  у Зрењанину (у даљем тексту Парламент).

Седиште Парламента је у Музичкој школи  "Јосиф Маринковић"  у Зрењанину, улица Трг Слободе бр. 7.

 

Члан 2.

Овим Пословником  Парламента уређује се организација рада, као и начин остваривања права и дужности чланова.

 

II  ДЕЛАТНОСТ ПАРЛАМЕНТА

Члан 3.

                   Парламент се организује ради:

  1. 1)давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  2. 2)разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  3. 3)обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
  4. 4)активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  5. 5)предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

 

Члан 4.

Председник Парламента предлаже Парламенту Програм рада, који чланови Парламента, после дискусије, усвајају већином гласова.

Програм рада Парламента доставља се директору школе и саставни је део Годишњег плана  рада школе.

 

Члан 5.

Чланови Парламента у складу са исказаним потребама ученика школе, могу формирати посебне комисије које ће се бавити осмишљавањем, организацијом и реализацијом различитих активности (покретање школског часописа, организовање концерата, журки, позоришних представа и спортских догађаја и трибина).

Чланови комисија могу, али не морају бити чланови Парламента.

 

III  КОНСТИТУИСАЊЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 6.

Парламент чине по три представника сваког разреда у Школи, које ученици бирају на састанку одељенске заједнице.

Изабрани представници бирају између себе председника Парламента, заменика председника и секретара, већином гласова свих изабраних представника.

Парламент се конституише на првој седници након именовања председника и чланова Парламента.

Одлука о избору председника Парламента доставља се директору школе.

 

Члан 7.

Парламент се бира сваке школске године.

Представнику одељења престаје мандат престанком својства ученика школе.

Председник ће покренути поступак за разрешење дужности члана Парламента када утврди да нередовно (најмање три пута за редом) не присуствује састанцима или не испуњава своје обавезе утврђене овим Правилником.

Мандат председника траје једну школску годину и може бити поново биран, а најдуже две школске године.

Најмање две трећине представника Парламента може поднети писмени предлог за смену председника Парламента. Он се смењује на седници Парламента, већином гласова изабраних представника.

На седницу на којој се расправља о смени председника Парламента позива се директор школе.

Председник може бити разрешен и пре истека мандата за који је именован на лични захтев подношењем писмене оставке или разрешењем, уколико не обавља своју дужност у складу са Статутом школе и овим Пословником.

 

IV  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПАРЛАМЕНТА

Члан 8.

Парламент на седницама доноси одлуке из своје надлежности већином гласова присутних представника.

 

Члан 9.

                   Седницама Школског одбора МШ  "Јосиф Маринковић" када школски одбор одлучује по питањима из члана 57. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9) Закона о основама система образовања и васпитања, присуствују и учествују у њиховом раду два представника Парламента, без права одлучивања.

 

Члан 10.

                   Проширени састав Школског одбора МШ "Јосиф Маринковић" укључује два пунолетна ученика које бира Парламент. Школски одбор се састаје у проширеном  саставу када разматра и одлучује о питањима из члана 57. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8) Закона о основама система образовања и васпитања.

 

Члан 11.

Представник разреда у Парламенту представља ученике разреда и дужан је да их обавештава о активностима Парламента.

 

Члан 12.

Парламент заседа најмање једном месечно.

Председник може заказати састанак најмање три дана пре његовог одржавања, оглашавањем на огласној табли школе са предлогом дневног реда седнице.

Изузетно, председник може заказати хитну седницу у року од 24 часа од његовог одржавања.

Право и дужност члана Парламента је да присуствује састанку. У случају спречености дужан/на је да обавести преседника.

На састанцима Парламента је могуће и присуство професора школе, који ће о састанку бити обавештени на исти начин као и чланови Парламента.

 

Члан 12.

Председник отвара седницу Парламента када утврди да седници присуствује више од половине чланова, укључујући и самог председника.

Председник отвара седницу и предлаже усвајање дневног реда. Допуну дневног реда, пре почетка одржавања седнице, може предложити сваки члан Парламента.

 

Члан 13.

Своје одлуке Парламент доноси већином гласова од укупног броја чланова. Уколико се за доношење одлуке изјасни једнак број чланова за и против, гласање ће се поновити.

Уколико се и након поновљеног гласања не добије потребна већина, одложиће се њено усвајање. Ниједан члан Парламента нема право да гласа два пута, тј. и за и против. Гласања су јавна.

Члан 14.

О раду седнице води се записник који садржи основне податке о раду на седници и податке о донетим одлукама, решењима, предлозима и мишљењима. Записник води секретар Парламента.

Пре преласка на дневни ред Парламент усваја записник са претходног састанка.

 

Члан 15.

Посебне активности Парламента могу се финансирати из ученичког фонда уз одобрење директора или наменским прикупљањем новца уз сагласност директора.

 

Члан 16.

Парламент једногласно доноси одлуку о удруживању у Заједницу ученичких Парламената.

 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Овај Пословник  ступа на снагу даном усвајања.

 

У  Зрењанину, 15.09.2015. године

                                                                                                                                                  

                                                                                  Председник Ученичког парламента

                                                                                 

                                                                                     ___________________________

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!