70 godina postojanja skole

Članci

На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и вас­пи­тања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 47. Статута, Савет ро­дитеља Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' у Зрењанину, на седници одржаној _______________ године донео је

 

П О С Л О В Н И К  

О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ'' У ЗРЕЊАНИНУ

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду Савета родитеља (у даљем тексту: Пословник) Музичке школе  „ Јосиф Маринковић“ у Зрењанину  (у даљем тексту: Школа) уређују се начин рада и  одлучивања Савета родитеља Школе (у даљем тексту: Савет).

Члан 2.

Савет ради на седницама које се одржавају у згради Школе, у просторији коју одреди председник Савета (у даљем тексту: председник).

Поред позваних лица, седници Савета могу да присуствују и друга лица, по одо­брењу председника.

Члан 3.

Савет представља и заступа председник.

Председник:

1) саставља предлог дневног реда и обавља друге радње припремања седнице Савета;

2) сазива седнице и руководи радом на седницама;

3) учествује у дискусијама и на други начин доприноси проналажењу најбо­љег решења по свакој тачки дневног реда;

4) предузима мере за одржавање несметаног тока седнице;

5) потписује записнике, одлуке и друге акте Савета;

6) предузима мере за извршење аката Савета и прати њихово извршење;

7) обавља друге послове у складу са Пословником.

Члан 4.

Председник и заменик председника бирају се на првој седници Савета у новом сазиву (у даљем тексту: конститутивна седница).

Конститутивну седницу сазива и руководи радом на тој седници члан Савета који је први на списку чланова Савета, до избора председника Савета родитеља.

На конститутивној седници сваком члану Савета уручује се Пословник.

Рад конститутивне седнице почиње констатовањем да је изабран нови сазив Савета и читањем списка чланова.

Члан 5.

Савет бира председника и заменика председника из реда чланова Савета.

Кандидате за председника и заменика председника има право да предложи сваки члан Савета.

О кандидатима се гласа оним редом којим су предложени.

Члан 6.

Председник и заменик председника врше те функције до краја мандата Савета у једном сазиву.

Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата на лични захтев.

Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата и на предлог члана Савета, ако не обавља савесно послове из своје надлежности.

Одлуку о разрешењу доноси Савет и на истој седници бира новог председника или заменика председника.

Члан 7.

Заменик председника обавља послове из надлежности председника у случају његове спречености.

Ако су и председник и заменик председника спречени да обављају послове из надлежности председника, председник или заменик председника одређују једног члана Савета да обавља те послове.

Члан 8.

Члан Савета има следеће обавезе:

1) да редовно и на време долази на седнице;

2) да са седнице изостане само ако је оправдано спречен и да о спречености и разлогу спречености обавести без одлагања председника, директора Школе (у даљем тексту: директор) или секретара Школе (у даљем тексту: секретар);

3) да се не удаљава са седнице без одобрења председника;

4) да савесно учествује у раду на седници;

5) да не омета рад на седници;

6) да поступа по налозима председника;

Члан 9.

Повреда одредаба Пословника, посебно: неоправдано одсуство или несавестан рад члана Савета, може бити  разлог за престанак чланства у Са­ве­ту пре истека мандата. Одлуку о разрешењу доноси Савет, на предлог председника, заменика пред­сед­ника или члана Савета а након писменог позива члана да се изјасни о разлозима повреде одредаба  Пословника. Избор другог представника родитеља уместо разрешеног члана врши се у складу са  одредбом члана 47  Статута који регулише принцип формирања Савета.

 

II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ САВЕТА

 

1. Сазивање седнице

Члан 10.

Седницу Савета припрема и сазива председник.У одсуству председника, седницу сазива заменик председника а у одсуству и заменика, седницу Савета сазива члан Савета кога одреде председник или заменик председника.

Седнице се сазивају по потреби, најмање 2 пута у току полугодишта.

Седница се обавезно сазива на захтев најмање једне трећине чланова Савета, као и на захтев директора, Школског одбора, Наставничког већа или Ученичког пар­ламента.

                                                                                                Члан 11.

Седници Савета обавезно присуствују директор или помоћник директора.

Члан 12.

У пословима око припремања и сазивања седнице и у пословима око извр­ша­вања одлука Савета председнику помажу директор и/или помоћник директора и се­кретар, а, по потреби и други запослени у Школи.

Члан 13.

Седница Савета се сазива достављањем писменог позива члановима  Савета и другим лицима чије је присуство потребно. Позив се доставља лично, преко ученика – детета члана Савета или путем поште, препоручено, најкасније 3 дана пре дана одређеног за одржавање седнице. Позив за седницу обавезно садржи време и место одржавања седнице и пред­лог дневног реда. Уз позив за седницу доставља се потребан писмени материјал.

У нарочито хитним случајевима рок за заказивање седнице из I става овог члана не мора се поштовати а седница се може заказати и телефоном, при чему се члановима усмено саопштава време и место одржавања седнице, као и дневни ред а материјал се уручује на самој седници.

2. Ток седнице

Члан 14.

Пре отварања седнице председник прозива чланове Савета и на списку чланова евидентира њихово присуство, односно одсуство.

Члан 15.

Председник отвара седницу пошто утврди да је  присутно више од половине чланова Савета, директор као и остала лица чије је присуство неопходно.

Члан 16.

После отварања седнице, председник позива чланове Савета да предложе из­ме­не и/или допуне предлога дневног реда и о њиховим предлозима се посебно гласа.

После утврђивања коначног предлога дневног реда, доноси се одлука  о ус­ва­јању дневног реда.

Члан 17.

После усвајања дневног реда, председник отвара дискусију по свакој тачки дневног реда појединачно.

Члан 18.

Право да учествују у дискусији имају сви чланови Савета.

Право да учествују у дискусији, по одобрењу председника, имају и директор, помоћник директора и друга позвана лица.

Дискутанти су обавезни да приликом дискусија расправљају, по правилу, само о питањима која су од непосредног значаја  за доношење одлуке по тачки дневног реда о којој се расправља.

Члан 19.

Поред питања у вези с тачкама дневног реда, дискутант може да говори и о повреди Пословника.

Члан 20.

Дискусије треба да буду што краће и јасније.

Дискутант има право да у дискусији изрази своје мишљење, став и/или уверење, али је обавезан да то учини у пристојном облику.

Члан 21.

Савет може одлучити да се ограничи број дискусија једног дискутанта по једној тачки дневног реда и/или да се ограничи трајање дискусија.

Сваки дискутант има право на реплику, ако је у нечијој дискусији поменут, а сматра да тврдње у тој дискусији треба  исправити или допунити.

Председник даје и одузима реч дискутантима, водећи рачуна о редоследу пријављивања, а после дискусија предлаже доношење одлуке по тој тачки.

                                                                                                Члан 22.

Ради извршавања појединих послова из своје надлежности Савет може образовати  сталне или повремене комисије. У саставу морају бити заступљени родитељи ученика основне школе (матичне и издвојених одељења) и средње школе. Комисије се формирају на седници Савета, јавним гласањем за предложене кандидате. Изабрани су кандидати за које је гласало више од половине присутних чланова.Изабрани чланови комисије  бирају председника и заменика.  

 

3. Одржавање реда на седници

Члан 24.

О одржавању реда на седници стара се председник.

Председник ће опоменути члана Савета или друго присутно лице које и после одузимања речи наставља да говори, као и лице које се непристојно понаша и/или на други начин омета рад на седници.

Члан 26.

Ако опоменуто лице и даље наставља да омета рад на седници, на предлог председника, заменика председника или члана Савета Савет ће донети одлуку о његовом удаљењу са седнице.

Лице на које се одлука о удаљењу односи обавезно је да одмах по изрицању мере удаљења напусти просторију у којој се седница одржава.

Мера удаљења односи се само на седницу Савета на којој је изречена.

 

4.  Одлучивање

Члан 27.

Савет доноси две врсте одлука:

1) одлуке по тачкама дневног реда;

2) закључке.

Члан 28.

Одлука по тачки дневног реда треба да садржи:

1) јасан и потпун одговор на питање које садржи тачка дневног реда по којој је донета;

2) име и презиме, односно функцију лица одговорног за извршење одлуке;

3) начин извршења одлуке;

4) рок за извршење одлуке;

5) начин праћења извршења одлуке.

Члан 29.

Ако из било ког разлога нису испуњене све претпоставке за доношење одлуке по некој тачки дневног реда, председник ће предложити да се доношење одлуке по тој тачки дневног реда одложи за неку од следећих седница.

Члан 30.

Када одлучује о процедуралним питањима а не по тачкама дневног  реда, Са­вет доноси закључке.

Закључак има исте саставне делове као и одлука по тачки дневног реда.

Члан 31.

Одлука Савета је донета ако је за њено доношење гласала већина од  присут­них чланова.

Члан 32.

Одлуке се доносе на предлог председника.

Чланови Савета, по правилу, гласају јавно, подизањем руку, на позив пред­сед­ника.

Члан 33.

Члан Савета може гласати за или против доношења одлуке, а може остати и уздржан.

После гласања, председник пребројавањем гласова утврђује да ли је одлука донета.

Члан 34.

Одлуке се, по правилу, доносе гласањем о једном предлогу председника.

Ако се током дискусије по некој тачки дневног реда уобличи више предлога, председник ће све предлоге ставити на гласање, редом којим су изложени.

Члан 35.

Одлука о предлогу чланова Школског одбора из реда родитеља ученика до­носи се тајним гласањем.

Предлог чланова Школског одбора има право да поднесе сваки члан савета ро­ди­теља.

За тајно гласање користе се гласачки листићи које потписује председник саве­та родитеља и који су оверени малим печатом Школе.

Члан 36.

Гласачки листић за утврђивање предлога чланова школског одбора из реда родитеља ученика има следећи облик:

„Савет родитеља Музичке школе ’Јосиф Маринковић’

Број: _________

Датум: ___________

Место: _____________

 

Гласачки листић за утврђивање предлога чланова Школског одбора из реда родитеља ученика:

За чланове Школског одбора члан Савета родитеља предлаже родитеље чији је редни број заокружен:

1. _____________________________,

2. _____________________________,

3. _____________________________,

4. _____________________________,

5. _____________________________,

6. _____________________________.

Треба заокружити само три редна броја.

 

Оверава председник Савета родитеља

____________________________

 

 

Члан 37.

Кандидати се у гласачки листић уписују оним редоследом којим су пред­лагани на седници Савета.

Члан 38.

Гласање спроводи комисија  која се састоји од три члана, укључујући и пред­седника, а коју из свог састава именује Савет на седници на којој се утврђује предлог чланова школског одбора.

Право да предложи члана комисије има сваки члан Савета.

За председника нити члана комисије не може бити изабрано лице које је кандидат за члана Школског одбора из реда родитеља.

Комисија пре гласања пребројава гласачке листиће и дели их члановима Са­ве­та.

Чланови Савета гласају заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата који се предлажу за чланство у Школском одбору, и листиће убацују у гласачку кутију која се налази испред комисије.

Одмах после гласања, комисија јавно пребројава гласове и објављује резултат гласања.

Члан 39.

За члана Школског одбора предложени су кандидати који су добили највећи број гласова.

У случају једнаког броја гласова који онемогућава утврђивање предлога, гласање ће се поновљати све док на основу резултата гласања не буде било могуће утврдити предлог чланова Школског одбора.

Члан 40.

Одлука Савета којом је утврђен предлог чланова Школског одбора из реда ро­дитеља ученика без одлагања се доставља Скупштини Града Зрењанина, ради благовременог именовања Школског одбора.

 

5. Прекид и одлагање седнице

Члан 41.

Ако се мерама из Пословника не може одржати  ред на седници Савета, пред­седник ће донети одлуку да се седница прекине и утврдиће време њеног наставка.

Исту одлуку председник ће донети и ако у току седнице престане да постоји неки други услов за њено одржавање.

Члан 42.

Ако седници не присуствује потребан број чланова Савета и/или остала лица чије је присуство неопходно, председник доноси одлуку да се седница одложи и  истовремено  утврђује дан и час када ће се одржати седница, водећи рачуна о року за доношење одлука по тачкама из предложеног дневног реда.

Исту одлуку председник ће донети и ако није испуњен неки други услов за одржавање седнице.

 

6. Записник са седнице

Члан 43.

О раду на седници Савета води се записник.

Записник води записничар, кога чланови изаберу на првој конститутивној седници.

У случају спречености записничара да води записник, пред­сед­ник Савета одређује друго лице за вођење записника.

Члан 44.

Записник се води у свесци записника, за чије је чување одговоран записничар.

Када се свеска записника потроши, односно испуни, трајно се чува у архиви Школе.

Члан 45.

Прва тачка дневног реда сваке седнице Савета је усвајање записника са прет­ходне седнице.

Одлука којом се усваја записник са претходне седнице може садржати и ис­прав­ке и допуне које треба унети у тај записник.

Члан 46.

Записник садржи основне податке о седници и раду на њој, и то:

1) место, дан и час почетка седнице;

2) број присутних чланова Савета и имена, односно функције других присут­них лица;

3) имена чланова Савета који су оправдали изостанак;

4) констатацију да постоје услови за одржавање седнице и да је седница отво­рена, односно констатацију да услови за одржавање седнице не постоје, па се седница одлаже;

5) дневни ред седнице;

6) кратак приказ дискусија по свакој тачки дневног реда и имена  дискутаната;

7) изјаве које су унете на инсистирање појединих дискутаната;

8) податке о мерама изреченим са циљем да се одржи ред на седници и о ли­цима којима су мере изречене;

9) податке о одлучивању Савета по свакој тачки дневног реда;

10) издвојена мишљења чланова Савета поводом одлука по појединим тачкама дневног реда;

11) податак о прекиду седнице;

12) податак о часу завршетка седнице;

13) друге податке о седници, које председник сматра значајним.

Члан 47.

Записник потписују председник и записничар.

 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

Пословник о свом раду као и измене и допуне Пословника доноси Савет родитеља, на иницијативу овлашћеног предлагача: Савета, директора школе, секретара, Школског одбора,  Наставничког већа или  Синдиката школе.

Секретар школе израђује нацрт Пословника а на основу достављеног нацрта, Савет доноси предлог Пословника и о њему доноси одлуку.

Члан 49.

Пословник не сме бити у супротности са важећим  међународним уговорима, Уставом, законом, подзаконским актима нити са колективним уговором.

Члан 50.

Пословник  се објављује на огласној табли школе и школској интернет страни најкасније 5 дана од дана доношења и остаје на огласној табли  најмање 15 дана од дана објављивања односно остаје трајно на школској интернет страни.

Члан 51.

Пословник о раду Савета родитеља ступа на снагу даном доношења.

Члан 52.

 

Даном ступања на снагу Пословника престаје да важи Пословник о раду Са­вета родитеља  Музичке школе „Јосиф Маринковић“ у Зрењанину , заведен под бројем _______, од ________ 20__. године.

 

 

 

Председник Савета родитеља

 

________________________

 

 

Пословник је заведен под деловодним бројем ________, од __________ 20__. године, објављен је на огласној табли Школе дана ____________ 20__. године, а ступио је на снагу дана ___________, 20__. године.

 

 

 

Секретар школе 

                                                                                                            ___________________

Poveži se sa nama

Mi smo i na socijalnim mrežama. Poveži se sa nama da budemo u kontaktu!